< SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Sijaishuollon aikaiset tukipalvelut

Tuotamme monipuolisia sijaishuollon aikaisia ja sen jälkeisiä palveluita
lasten, nuorten, perheiden ja perhehoitajien tueksi. Tarjoamme tukea myös lastensuojelun ammattilaisille.

Profiam - Sijaishuollon aikaiset tukipalvelut

Sijoituksen aikaiset palvelut

Moniammatilliset kuntoutus- ja tukityöskentelyt 

Tuen tarpeeseen yksilöllisesti kohdentuva, moniammatillisen työryhmän toteuttama tukipalvelu perhehoidossa olevalle lapselle ja perhehoitajille TAI vanhemmuuden vahvistamiseksi ja sijoitetun lapsen kotiin paluun mahdollistamiseksi

Kuntouttavaa tukea toteuttaa lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden koottu moniammatillinen työryhmä (useimmiten 2-4 ammattilaista). Kuntoutustyössä yhdistetään mm. sosiaalityöntekijöiden, psykologien, psykoterapeuttien, psykiatristen sairaanhoitajien ja sosionomien osaaminen lapsen ja perheen parhaaksi.

Moniammatilliset arviointipalvelut

Toteutamme moniammatillisia arviointityöskentelyjä liittyen esimerkiksi perhehoitajien ja sijoitetun lapsen välisen suhteen vaikeuksiin liittyen. Arviointia toteutetaan aina voimavarakeskeisellä ja kiintymyssuhdetta vahvistavalla työotteella - tavoitteena ymmärryksen lisääntyminen sekä toimivan, positiivisen vuorovaikutuksen lisääntyminen.

Arviointityötä toteuttaa yksilöllisesti tarpeeseen koottu moniammatillinen työryhmä (2-3 ammattilaista) - useimmiten sosiaalityöntekijä, psykologi sekä kolmas työryhmän jäsen ( psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja tai sosionomi).

Ammatillinen tukihenkilötyö tai psykologin/terapeutin keskustelutuki sijoitetulle lapselle


Arvioiva ja kuntouttava tuki biologiselle vanhemmalle 

Tarjoamme sijoitettuna olevan lapsen vanhemmalle/vanhemmille suuntautuvaa palvelua. Sijoituksen alkuvaiheessa työskentelyllä voidaan käsitellä mm. kodin ulkopuoliseen sijoitukseen liittyviä tunteita ja tukea vanhemmuuden toteutumista uudenlaisessa tilanteessa. Työskentely voi kohdistua myös vanhemmuuden ja vanhemman elämäntilanteen vahvistamiseen, tavoitteena lapsen kotona asumisen edellytysten, vanhemman voinnin, arjen- ja elämänhallinnan paraneminen.

Tukea voidaan kohdentaa myös erityisesti vanhemman ja lapsen välisen suhteen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja toteutumiseen, lapsen kotilomiin yhdistäen.


Sijoituksen päättyessä tai sen jälkeen

Perhearviointi / vanhemmuuden arviointi 

Vanhemmuuden arviointi on kokeneiden ammattilaisten yhdessä perheen kanssa toteuttama syväluotaava arviointikokonaisuus, jossa tuotetaan perusteltu näkemys siitä, millä tasolla vanhemmat/vanhempi pystyvät vastaamaan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Vanhemmuuden arviointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa esimerkiksi sijoitetun lapsen kotiuttamista pohdittaessa. Vanhemmuuden arviointi on perheen omassa arkiympäristössä toteutettava kokonaisuus, jossa keskitytään asioiden tarkasteluun erityisesti vanhemmuuden ja lapsen/lasten näkökulmasta. Arviointityöryhmä ja tarkempi työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin. Arviointityön myötä lisätään vanhempien ja perheen omaa ymmärrystä tilanteestaan sekä tuotetaan tilaavalle taholle perusteltu näkemys vanhemman ajankohtaisesta kyvystä vastata riittävällä tasolla ko. lapsen tarpeisiin.

Moniammatillinen perhekuntoutus / tehostettu perhetyö

Perheen yksilöllisiin tuen tarpeisiin kohdennettu moniammatillinen perhekuntoutus tai tehostettu perhetyö voidaan kohdentaa tukemaan lapsen paluuta sijoituksesta takaisin kotiin ja turvaamaan lapsen kotona asumista.

Profiamin moniammatillinen perhekuntoutus on kotiin tehtävää, intensiivistä ja pitkäkestoista tukea perheille, joissa on erityistä huolta vanhemmuudesta sekä lapsen/lasten kasvusta ja kehityksestä. Kuntoutustyöllä pyritään haasteiden taustalla olevat juurisyyt ymmärtämällä ja niihin pureutumalla löytämään, ohjaamaan ja juurruttamaan toimintamalleja ja tapoja, joiden avulla turvataan lapsen/lasten kasvu ja kehitys sekä asuminen kotona yhdessä vanhempiensa/vanhempansa kanssa.

Perhekuntoutus on perheen omassa arkiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka koskee koko perhettä, sisältäen myös perheenjäsenten yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Perhekuntoutusta toteuttaa perheen yksilölliset tarpeet huomioiden koottu moniammatillinen työryhmä (useimmiten 3-4 ammattilaista). Kuntoutustyössä yhdistetään mm. sosiaalityöntekijöiden, psykologien, psykoterapeuttien, psykiatristen sairaanhoitajien ja sosionomien osaaminen perheen parhaaksi.

Tehostettua perhetyötä Profiamilla toteuttaa useimmiten moniammatillinen työpari, esimerkiksi sosionomi ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Ammatillinen tukihenkilötyö / itsenäistyvän nuoren tuki

Ammatillista tukihenkilötyötä voidaan toteuttaa alaikäisenä sijoituksesta kotiin palaavan lapsen / nuoren tueksi tai täysi-ikäistyvän itsenäistyvän nuoren tueksi.

Ammatillinen tukihenkilötyö on toiminnallista tekemistä sekä luottamuksellisia ja avoimia keskusteluja lapsen/nuoren elämään liittyen sisältäen myös tiivistä yhteistyötä lapsen läheisten kanssa. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Erityistason ammatillinen tukihenkilötyö on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on jokin omaan toimintakykyyn vaikuttava erityishaaste (neuropsykiatriset haasteet, psyykkisen voinnin pulmat, päihdeongelma tms.) ja/tai erityisen haastava perhetilanne.

Ammatillisina tukihenkilöinä toimivat Profiamilla mm. kokeneet sosionomit, sairaanhoitajat, yhteisöpedagogit ja erityisopettajat.

Toiminnallisuuteen ja arjen toiminnan tukemiseen keskittyvän ammatillisen tukihenkilötyön lisäksi / vaihtoehtona tarjoamme psykologin tai (psyko)terapeutin toteuttamaa keskustelutukea, jonka avulla on mahdollista esimerkiksi työstää nuoren elämäntarinaa, sijoitusaikaan liittyviä kokemuksia ja tunteita, ja suunnata historian läpikäynnin kautta voimavarat toimivaan tulevaisuuteen.

Tutustu Profiamin sosiaalihuollon asiantuntijoihin

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Riia Otava

Psykologi (PsM), perhepsykoterapeutti

040 677 0456
riia.otava@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pauliina Nieminen

Lasten ja nuorten erikoispsykologi (PsM), Theraplay-practioner, aikuisten integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (koulutuksessa)

040 689 4200
pauliina.nieminen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Teija Vuorinen

Sosiaalityöntekijä (VTM)

044 733 9692
teija.vuorinen@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Hanna Luokkanen

Sosiaalityöntekijä YTM

044 731 8790
hanna.luokkanen@profiam.fi

Keski-Suomi

Emmi Marttila

Psykologi (PsM), Psykoterapeutti (kognitiivinen)

040 673 0189
emmi.marttila@profiam.fi

Uusimaa

Artur Astapenko

Psykologi

044 493 2357
artur.astapenko@profiam.fi

Uusimaa

Marjut Vihelä

Sairaanhoitaja, psykiatria, kognitiivinen lyhytterapeutti

044 493 2359
marjut.vihela@profiam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää Profiamin sosiaalihuollon palveluista.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

044 958 0586

Anna Isotalo-Peltonen

Aluepäällikkö / Varsinais-Suomi, Sairaanhoitaja AMK, sosionomi YAMK
040 590 2506
anna.isotalo-peltonen@profiam.fi

Sanna Lindroos

Aluepäällikkö / Varsinais-Suomi, Sosiaalityöntekijä (YTM), työnohjaajakoulutuksessa
045 211 6522
sanna.lindroos@profiam.fi

Tiina Pekkanen

Aluepäällikkö / Uusimaa, Sosiaalityöntekijä (YTM)
040 636 1129
tiina.pekkanen@profiam.fi

Maija Teppo

Aluepäällikkö / Pirkanmaa, Sosiaalityöntekijä (YTM), KKT-psykoterapiakoulutuksessa
040 483 9927
maija.teppo@profiam.fi

Paula Arkimaa

Aluepäällikkö / Keski-Suomi Sairaanhoitaja YAMK, työnohjaaja
044 986 4379
paula.arkimaa@profiam.fi

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot